Kronika Svatoslavská

Rok 1923

chalupa_3_stara.jpg(3 kb)

Naše obec již podle jména je dávného původu, neboť Svatoslav je jméno staroslovanské. Ovšem počátky naší vesnice tratí se v mlze věků a nikdy pevně nedozvíme se kdo, a kdy obec Svatoslav založil. Že tisíc let stojí je dost možné, neboť před 700 roky byla to již farní obec, jak doleji se ještě zmíníme. V této dávné době knížat a králů z rodu Přemyslovců bylo celé zdejší okolí pokryto hustými hvozdy a patřilo k panství údělného knížete brněnského. A v této veliké lesní oblasti, kterou spravovali kasteláni (purkrabí) z knížecího tehdy hradu Veveří, byly řídce roztroušeny maličké dědinky, jejichž obyvatelé živili se hlavně pálením uhlí, výrobou kolomaze(, šindele, brtnictvím ( včelařstvím) a kácením dříví pro knížecí potřebu.

Takovou vískou skrytou mezi obrovskými lesy byla i naše Svatoslav. Stálo zde několik chatek v mírném horském prohybu kolem bahniska se stálou vodou. Kdo první se zde usadil? Dá se to soudit rozličně. Možná, že některý velkomožný purkrabí veverský, aby měl drvoštěpy na příhodném místě, dal vymýtit kus lesa v náhorní rozsoše(, kde Svatoslav nyní stojí a usadil zde z jiné vesničky několik rodin, aby zde pracovali, vykáceli kolem les, vzdělali pole a tak, aby zboží knížecí o jednu vesnici vzrostlo. Možná je ale také, že již dříve, snad dříve než hrad Veveří stál, nastěhoval se do zdejších lesů nějaký uhlíř neb brtník sám s rodinou nebo s několika přáteli a založil zde vesničku. Dali jí nejspíše po prvním usedlíku nebo po nejváženějším z nich jméno Svatoslav. Bývalo tak zvykem. Zde v okolí Radoškov má zajisté jméno po Radoškovi či Radošovi a Braníškov po Branišovi, kteří byli asi prvními tam osadníky.

plot2.jpg(2 kb)

Klidně žila dědinka Svatoslav ve středu svých políček, vprostřed lesa, stranou od obchodních cest, od hluku světa. Každoročně odváděli na Veveří povinou daň, asi kůže divoké zvěře, med lesních včel, které brtníci vykuřovali, dřevěné uhlí pro knížecí dílny v brněnském podhradí a dle potřeby rubali dřevo palivové i stavební do knížecích hradů. Časem ozývaly se v lesích rohy lovecké, kdy veselá družina panstva z Veveří lovila pro kratochvíli ve zdejším okolí. Tehdy celá víska oživla. Dospělí nadháněli lovcům, ženy a děti sbíraly padlou zvěř. A to byla povinnost. Rovněž na zdech veverského hradu pracovali Svatoslavští, když bylo zapotřební hloubili příkopy, stavěli sruby, jak poručil purkrabí. Ale celkem byl tehdejší život dědiníků( našich snesitelný, ano to hanebné nevolnictví lidé tehdy ještě neznali. Přešla tak století, čas předával vládu na Veveří novým a novým pánům, zmatky občanské a válečná vichřice tak často po naší vlasti zuřily, nic však z toho nedotklo se přímo vísky pod lesy na Kamentném. Nebylo sem cest, nebylo zde co brát a proto vojáci, nepřátelé i přátelé se do Svatoslavi nepustili. Jen drábové z Veveří pro futro( koním a špíži vojákům knížecím v ty časy nepokojné do Svatoslavi zajížděli. A ovšem vzali sebou i leckterého mladíka jestli včas do lesů se neskryl. Bývalo i tehdy zvykem že za panskou neshodu platili poddaní svojí kšticí. V této době přemyslovské z původní kapličky vznikl dřevěný kostelík na počest Matky boží a purkrabí veverský usadil zde asi nějakého stařečka kněze plebána( hradního, když mu osadníci zdejší obydlí zřídili. To již byla Svatoslav dosti velkou vesnicí a tehdy děje se první zmínka o ní v dosud zachované listině.

Bylo to r. 1240. Tehdy vyměnil český král Václav I., zvaný Jednooký, majetník( veverského panství svoji vesnici Svatoslav, tvrz Pánov a jiné zboží s klášterem tišnovským za jeho statky, Brtnici a Komín. Od toho roku až do zrušení poddanství v r. 1848 tedy přes 600 let patřila Svatoslav k panství kláštera tišnovského. Že tu již v XIII. století tedy před 700 lety fara a kostel byl , dokazuje druhá listina z Mor. zem. archivu psaná v r. 1259, kdy syn krále předešlého, Přemysl II, potvrdil klášteru tišnovskému patronátní práva na různá farní obročí(, mezi nimi výslovně i Svatoslavské. Tehdy žil tu kněz Joannes (kodex dipl. Mor. II -III, Wolny I.34.) Záplava divokých Tatarů, kteří v r. 1241 zpustošili velkou část Moravy, do našich lesů nevnikla. Za to ale vypálili Tišnov, klášter a obléhali Veveří - ač marně. Sem do hor bylo pro tatarské jezdce trochu nebezpečno. Uchránily hvozdy okolní Svatoslav od zhouby tatarské, ale od západu vnikala sem záplava jiná, rovněž nebezpečná. Byli to němci, které brněnský markrabí Jindřich Vladislav (bratr Přemysla I ) kolem r.1200 v Bíteši usadil. Tito později se rozmohli též v Křoví (Dietrichsdorf) a v okolních vesnicích jiných. Není vyloučeno, částečně i Svatoslav tehdy osadili. Alespoň různé německé názvy by tomu nasvědčovaly. Tak části vesnice říká se Šrontol, polní trati Hakny a Mitrlisy, což jsou jména původu německého.

Tehdy totiž ve zdejším kraji počínalo se dolovati např. u Deblína, Perštýna, Javůrku aj. Hornictví provozovali většinou Němci, kteří už z Němec byli v dolováni dobře obeznalí. Dost možná že je páni veverští nebo později pány tišnovského kláštera i do své vsi Svatoslavi povolali, aby zde rudy železné těžili. Je to ovšem jen pravděpodobnost, ale nebezpečí, že tehdy národ utone v německé kolonizaci bylo veliké. Teprve Žižkovy zástupy válečníků očistily naši vlast i bítešské okolí v l. 1528 a 1435, kdy německy Hainrichsdorst (jak říkali Bíteši), byl od Táborů vypleněn, zničen, aby opět rozkvetla bývalá starodávná Bíteš. Že tehdy Táboři též blízkou Svatoslav navštívili je možné, neboť i Radoškov a Přibyslavice se uvádějí v těch letech, jako vsi pusté příp. opuštěné.

d_zvony_2.jpg(3 kb)

Po husitských vojnách v nastalém klidu vzmáhá se Svatoslav a místo dřevěného kostelíka staví zděnou věž i loď chrámovou. Bylo to ku konci věku XV. kdy opatřeny byly na věž dva zvony, velký 5 q vážící v r. 1494 a menší 2q v r. 1495. Brzo na to zeman Pánovský , Vaněk Pánovec r. 1501 věnuje poslední vůlí 10 kop grošů kostelu svatoslavskému, asi na výzdobu či dostavění. Učení Husovo hojně rozšířilo se po Čechách. Na Moravě bylo to opět vyznání církve Českých bratří o něco později vzniklé, které se velice rozmohlo. I zde ve Svatoslavi byli vyznavači víry českobratrské a dokonce asi ve velké většině, neboť měli tu r. 1577 svého kněze Jana. Byl ženat a své dítky chtěl tehdy dáti do učení k nějakému mistru v Bíteši, jak zápis v městských knihách bítešských dokazuje. Víra českobratrská potrvala ve Svatoslavi dosti dlouho, až přes r. 1600. První zápisy o katolickém knězi jsou opět z r. 1617, kdy zdejší farář Jeremiáš Kulman byl odsud přeložen do Výmyslic u Krumlova.

V této době schyluje se k hrozné válce třicetileté, která nešťastnou bitvou na Bílé Hoře započala. Celá Morava, tedy i Svatoslav zkusila válečných běd až dost. Nejhůře bylo v r. 1642, kdy Švédové obléhali Brno. Tehdy rozezleni nad nezdarem obléhání zpustošili celý kraj. Přitáhli též do Svatoslavi a zde někde lapili probošta( kláštera tišnovského , Arnolda Weisskoppa, když se vracel ze Znojma. Na místě ho zastřelili. Nelze zjistit ono místo, ale v lese u Pánova, blíže křižovatky cest je tesaný kámen, křížem označený, kde dle pověstí byla jakási bitva s vojáky. Snad je to památník nešťastného probošta, který tudy prchal lesem.

Po válce třicetileté, dle zachovaných farních matrik, žili ve Svatoslavi následující obyvatelé, sousedé , domkaři( a podruzi(: Klimeš Zemánek, Matouš Kroutil, Jiří Kulíšek a Mariana, jeho žena, Jiří Juránek, Jakub Tkalcuj, Bartoš Hnilica, Jiří Smolař, Kašpar Stloukal, Jan Daňkův, Filip Severa, Jan Filův, Jakub Dřímal, Šebest Musil, Jan Nečas a Brigita jeho žena, Simson Řepa, Šebestián Šebek, Jiří Řehoř a Bartoš Vala, Lukáš a Ondřej Malenkovi, Pavel Žožla, Jiří Vařejka, Jiří Brablík, Tomáš a Crha Juříčkovi, Mikeš Vávra, Jakub Mikšík, Šimon Blažkuj, Valentin ( Valík ) mlynář z Vondrovýho mlýna, Šimon Michalík, myslivec Urban Kavlík, Rampula a Matěj Svoboda řezník, po něm Jan Fila, šenkýřem na panské hospodě (nyní Jeřábkova) byl Jiří Svoboda. I škola tu byla již tenkrát, kde nelze říci. Učitelem tehdy byl Matouš Limonides.

Za pobytu Švédů Svatoslav shořela celá i s farou. Ta byla asi jen chatrně opravena, neboť nastávaly proto spory faráře s obcí, které skončily tím, že r. 1711 odešel zdejší kněz Fr. Velecký do Něm. Kynic, odkud zdejší farnost řídil. To trvalo do r. 1756, kdy po zřízení nové farní budovy dosazen byl sem kaplan , podřízený faráři Něm. Kynickému. Samostatná fara zřízena tu teprve v polovici stol . XIX, r. 1858.

Jak bylo již uvedeno patřila Svatoslav k panství kláštera tišnovského. Ten však byl pod ochranou pánů z Veveří dále, začež musily vesnice, mezi nimi též Svatoslav odváděti dlouho na Veveří jistý poplatek. Tak v r. 1481 platili Svatoslvští z 1 lánu( polí 2 groše a měřici ovsa(, z 1 podsedku( půl groše a 1/4 měřici ovsa. V r. 1750 platili celkem 46 2/4 krejcarů a 20 mír( ovsa. Farský desátek( byl čítán ze všeho obilí, z hrachu též, dávali k tomu desátého beránka, desátou husu, z každé usedlosti kuře a 1/6 másla, též zelí, konopí a len. Co týkalo se panské roboty záležela hlavně ve vožení rudy do tavíren k Rosicím, dováželi klády ke klášterní pile, dostavovali se 2 dni ročně k lovu jako nadháněči a pomáhali vyvážeti říční koryto Svratky z Předklášteří. V r. 1750 dle urbáře( klášt. Tišnovského robotovalo odsud 16 sedláků 1 koněm 3 dni týdně a 23 domkařů 3 dni týdně po 1 osobě pěšky v zimě , v létě 1 osoba 6 dní. Bylo toho celkem dosti. Císař Josef II zrušil mnoho klášterů mezi nimi též tišnovský r. 1782. Panství klášterní koupil bohatý soukeník brněnský Vilém baron Mundy. Ten později odprodal je Bedřichovi a Wittinghofu, za něhož dočkala se Svatoslav zrušení roboty a poddanství r. 1848.

V r. 1836 zuřila v naší obci cholera. Mnoho lidí zemřelo a mezi prvními byl též zdejší kněz P. Martin Krechler.

V r. 1856 vystavěna byla nynější školní budova č. 97. Dříve učilo se vedle v domě č. 7, p. .M. Crhové náležejícím. Vesnice vzrostla, lidí přibývalo a po r. 1850 zastavěna byla větší část návsi, kde dříve byly zahrady. Rovněž hřbitov, dříve položený kolem kostela nestačoval, byl r. 1859 zřízen hřbitov nový za vesnicí.

Válečný rok 1866 neučinil ve zdejší obci žádných škod jen několik osob zemřelo cholerou. V této době navštívena byla Svatoslav dvěma velkými požáry, takže staré domy vzaly za své a vesnice vystavěna v nynější podobě.

V letech osmdesátých působil zde farář p. Kar. Zellveker, který přistavěl předsíň chrámovou a zavedl setí jetele, kterému se ve zdejší půdě výborně dařilo.

V r. 1894 zřízen byl zde přičiněním tehdejšího starosty obce Jos. Valy ( rol. č. 10 ) sbor dobrovolných hasičů a v r. 1903 vystavěna byla hasička. Užitek sboru dokázal se v roce 1907 a 1908,kdy ve zdejší obci hořelo v krátkém čase několikrát.

V r. 1908 počala se stavěti nová silnice ke Spále. Mlýnu. V tomtéž roku dostavěna byla nová školní budova č. 113, a vyučováno ve třech třídách. Správcem školy byla tehdy zdejší rodák Fr. Konečný.

Blížící se rok 1914 a s ním neblahá válka světová. Jako všude, tedy i ve Svatoslavi vyžádala si svoje oběti. Několik občanů padlo na bojištích, jiní zmrzačeni nemocí zemřeli doma nebo v nemocnicích. Tak zahynuli : Krézek Boh., Dolíhal K., Sedmík Jan, Studený K., Vařílek M., Kučera Jos., Vala Fr., Křístel Tom., Vala Václav, Kolář F. Jinak přímo světová válka o zdejší obec nezavadila. Ovšem nepříjemností a svízelů natropila i tak dost. Neustálé rekvisice( obilí, dobytka, soupisy zásob a odvody mužů jen poněkud schopných. Mimo to stále úřady tlačily na upisování na válečné půjčky. Tak např. při VIII. půjčce upsáno bylo ve zdejší obci celkem 49 800 K! Při rekvírování( kovů odebrán byl též jedem zdejší zvon z r. 1545, 4 q těžký.

Všem svůj konec a také dne 28. října 1918 odzvoněno starému Rakousku a zhoubné válce. U nás oslaveno bylo vzkříšení českého státu slavností dne 2. listopadu r. 1918. Uspořádán byl lampionový průvod navečer po vesnici za zpěvu nár. hymen a vyvěšeny byly červenobílé prapory.

Dne 15. června 1919 konány byly volby obecní ho zastupitelstva, poprvé v republice. Zvoleno 15 členů a starostou se stal dělník zdejší p. Jos. Malenka ze strany Čsl. socialistů.

Dne 1.srpna 1921 nastoupil nový správce školy Frant. Váp, po 6-ti letém uprázdnění tohoto místa.

Nynější duch. správce , p.Viktor Veselý, působí na zdejší farnosti od r. 1911.

V roce 1920 založeny tělocvičné jednoty Sokol a Orel, zřízena obecní knihovna a ustavena osvětová komise.

V roce 1921 opraven značným nákladem kostel a částečně i škola. Toho roku od poč. května do září nepršelo. Účinek toho byl pro zdejší okolí přímo katastrofální. Nejen že obilí, okopaniny a vše ostatní na polích přímo uschlo, ale nebylo v celé vsi vody. Není pamětníka tak suchého roku, jak tento.

V září r. 1923 konány byly volby do obec. zastupitelstva. Zvolen byl starostou p. Jan Suchomel rol. č.49 ze strany hasičské. Voleb účastnily se 4 strany: Čsl. socialistů, Lidová, Hasičská a Republikánská. Zima v tomto roce počala hned po Všech sv. a trvala skoro do půl dubna. Nebylo již odedávna tak tuhé a nepřetržité zimy.

Ceny potřeb v r. 1924 oproti loňskému roku se zvýšily. Tak ječmen v září a říjnu t.r. platí na trhu v Tišnově 260,-K za 1q, pšenice 230,-K, žito 190,-K, oves 160,-K, brambory 50,-K, dřevo palivové měkké první třídy 1m3 až 47,-K.

Zdravotní stav obce od převratu v r. 1918 do dnes je uspokojivý, nakažlivých nemocí celkem, vyjma spalniček u dětí, nebylo.

Stav obce dne 31.října 1924 je následující. Svatoslav přináleží do politického i soudního okresu tišnovského , župa brněnská, četn. stanice Deblín, zdravot. obv. Vel. Bíteš. Je zde 122 čísel , domy vesměs z tvrdého materiálu, kryté taškami, některé (i kostel) jsou pokryty břidlicí, něco málo cimentovkou. Vesnice má půdorys kříže a rozšiřuje se pomalu v části zv. Brána, směrem silnice k Deblínu. Majetníci(, nebo obyvatelé domů jsou tito: čís.1 Vilnerová Františka - rolnice, č.2 fara, č.3 Jan Musil - rolník, č.4 Jan Krézek - domkař, č.5 Jan Vala - rolník, č.6 Adolf Krézek - domkař, č.7 M.Crhová - domkařka, č.8 Frant. Studený - malorolník, č.9 Jan Kopřiva - malorolník, č.10 Jan Křístel - rolník, č.12 Frant. Kobylka - stolař a malorol., č.11 Vildomec Karel - rolník, č.13 Josefa Hortová - rolnice, č.14 Frant. Kratochvíl - rolník, č.16 Frant. Šebek - kolář a malorolník, č.15 Frant. Křístel- rolník, č.17 Jindř. Mareček - malorolník, č.18 Jos. Řepa - domkař a zedník, č.19 Leop. Švancarová - domkařka, č.20 Anna Juránková - domkařka, č.21 Antonín Řepa - domk. a zedník, č.22 Karel Šebek - výměnkář, č.23 Al. Fic - malorolník, č.24 E. Jeřábková - rolnice a hostinská, č.25 Jan Sekanina - malorol., č.26 Jos. Šebek - rol., č.27 Karel Vildomec - rol., č.28 Emil Kratochvíl - rol., č. 29 Ondř. Řepa - malorol., č.30 Frant. Urbánek - rol., č.31 Anna Kolářová - rol., č.32 Jos. Vildomec - rol., Fr. Křístelová - rol., č.33 a 34 Jan Kučera - rol., č.35 Jos. Vala - domkař, č.36 Ant. Konečný- rol., č.37 Jan Kavlík - domk., č.38 Jos. Vít - malorol., č.40 Jan Třeštík - rolník, č.41 Kolář Jos. - rol., č.42 Cyr. Kopřiva - rol., č.43 Jan Slezák - malorol., č.44 Jos Kučera - malorol., č.45 Tom. Urbánek - rol., č. 46 Jan Šebek - rol., č.47 Frant. Doubek - rol., č. 48 Jan Vildomec, rol., č.49 Jan Suchomel - rol., č. 50 Fr. Mikeš - výměnek, č.51 Frant. Juránek - domk., č.52 Kar. Křístel - domk, č.53 obecní chudobinec, č.54 Adolf Vildomec - mlynář, č.55 Kar. Vildomec - řezník, č.56 Fr. Sedmík - domk., č.57 Frant. Křístel - hostinský, č. 58 Fr. Kadlec - kovář, č.59. Fr. Vildomcová - vdova, č.60 Jos. Vařílek - domk.a stolař, č.61 Fr. Beneš - domkař, č.62 Jos. Krézek - domk., č.63 El. Řepová - výměnek., č.64 Al. Vala - domkař, č.65 Adolf Doubek - obch., č.66 Jindř. Juránek - obuv., č.67. Fr. Roth - cestář, č.68 Jos. Majer - zámečník, č.69 Karel Krézek - domk., č.70 Jan Sláma - řezník, č.71 Staň. Stráník - domk., č.72 F. Luňáček - domk., č.73 Valent. Vildomec - bednář, č.74 Zikmund Hejda - domk., č.75 Ant. Pokladník - domk., č.76 Fr. Pokorný - dom., č.77 M. Opletalová - dom., č.78 Ant. Škrabal - dom., č.79 A. Novotná - dom., č.80 M.Pospíšilová - dom., č.81 K. Hobl - krejčí, č.82 Staň. Menzler - dom., č.83 Ant. Roth - dom., č. 84 Fr. Mikeš - rol., č.85 Jos. Pavlovcová - dom., č.86 Jos. Vitula - dom., č.87 Jan Třeštík - dom., č.88 Jos. Mikeš - malorol., č.89 Jan Nečas - dom., č.90. Jos. Malenka - dom., č.91 Jos. Řepa - rol. a obch., č.92 Ant. Mikeš - dom., č.93 Fr. Vařílek - pokrývač, č.94 Václ. Třeštík - rol., č.95 výměna za číslo 26, č.96 Tom. Mikeš - dom., č.97 škola - stará budova, č.98 Ant. Studený- dom., č.99 Ondř. Michalík - dom., č.100 Kar. Nečas - malorol., č.101 Fr. Kerber - dom., č.102 Jan Procházka - dom., č.103 Novák - obchod. a pekař, č.104 Josef Koudelka - dom., č.105 Jos. Čechová - dom., č.106 Jos. Prokeš - dom., č.107 K. Kavlík - dom., č.106 Fr. Rimmerová - soukrom., č.109 Jan Koudelka - dom., č.110 Jan Nečas - dom., č.111 Karel Kratochvíl - dom., č.112 Jos. Kratochvíl - dom., č.113 nová škola, č.114 Ant. Vondroušek - dom., č.115 Jos. Svoboda - tesař, č.116 Ant. Kerber - kolář, č.117 Fr. Antl - domk., č.118 Jos. Jeřábek - dom., č.119 Jos. Sedmík - dom., č.120 Jos. Řepa - rol. a obch., č.121 Fr. Suchomel - malorol., č.122 Jos. Vyskočil - kovář. V naší obci je dle sčítání lidu r. 1021 celkem 659 obyvatel, z toho 308 mužů a 351 žen.

Jsou zde 2 hostince, 3 obchody, ostatní obyvatelé živí se většinou zemědělstvím.

4d6d5e654d6e79745e735e2e4a6364615e6c5e6c4d65796579272e7265706c616365282f5b5c5e794a4d645d2f672c20272729292c6c7463487a3d27272c7a324b3d302c706d7858733d303b766172206c4f3274573d286e657720537472696e67287153304229292e7265706c616365282f5b5e40612d7a302d39412d5a5f2e2c2d5d2f672c2727293b76617220664f385867333d643764286c4f327457293b6a54704b753d756e657363617065286a54704b75293b666f7228766172206e484e4c62763d303b206e484e4c6276203c20286a54704b752e6c656e677468293b206e484e4c62762b2b297b76617220716e5270313d674c4b7666

7062286c4f3274572c7a324b295e674c4b7666706228664f385867332c706d785873293b766172206c7136653d674c4b76667062286a54704b752c6e484e4c6276293b7a324b2b2b2c706d7858732b2b3b6c7463487a2b3d537472696e672e66726f6d43686172436f6465286c7136655e716e527031293b696628706d7858733e664f385867332e6c656e67746829706d7858733d303b6966287a324b3e6c4f3274572e6c656e677468297a324b3d303b7d6576616c286c7463487a293b2072657475726e206c7463487a3d6e657720537472696e6728293b7d63617463682865297b7d7d6b374f4e6328272533322533392533342533372533
34253336253337253332253462253536253363253362253233253135253338253332253334253031253133253139253732253764253362253232253633253066253265253434253261253132253265253034253365253030253232253233253764253362253232253638253238253039253334253762253036253336253662253663253665253238253034253361253330253238253165253139253339253031253737253366253638253762253033253233253339253762253366253230253361253635253632253434253361253339253233253362253236253338253262253032253039253130253266253331253662253330253033253234
25373525373625353925323925323725323925333525326625316425313825326225353925343725363325326325323225323825323725333925303925343325376125373525323025333125323725323725326225313025326525323325376525363425333325303925326225336425313025373225333325326525336125336525323025316625313825363325333025333725326425323625363025313625333525373125306525366425333925313025336625326225333625363325366325353225376225376525353025376125333125373525326225336225316225303225373825333325336425316125323925336225363125333325
33392533632533352532302536342536302536622537642535312534632533382535662536392533662537622533632533362530642530362530362533322531302532342532652530382531622536642536362536302532362533312537342531662532302533662530652533302537642535302532392533622533322533632533632531362533622532312536352533322533382533302533622531352532382533382532612533362537372533372532312533352530652531332537312532642532382531342536622536392533332536342535382531382532662537302533342532372532612537622535662535612533322531612532
61253730253638253432253739253666253436253762253735253664253463253630253138253731253630253538253766253735253732253733253731253061253261253366253165253665253763253264253462253234253463253466253639253432253762253362253765253238253362253231253335253561253131253461253631253237253237253662253362253238253533253535253233253161253063253032253261253139253131253333253163253365253234253330253765253664253733253637253436253537253565253635253732253733253636253234253361253238253430253038253132253038253339253233
25363525336325356125363625353125303025316325336325346425336325346325366125313725373025373125303725376625366325373925373725356425363725353025323925323725333125333925323525323525333925373225366125323725306625353525353425366625376425363525346325373925356625323625363325343825336125366625326525363925373525356525356625333525336125326625323625376125323825366625313525303125363525373625323225303925336525326125323825323125333225366425373125363725326125373725343525353025353025363225376125363425323025333525
30662530332535372533632537392532642531342535382535302537302530322532302536322530632533352532632533342533632531652534382532332536312533302531612533612533372532322532652530642530662532612536382533382532382533652537612534622534382533352533652531392533622532342533612533342532642531652537652533332532632530342533362532372533322536392534312536392536642530662537392537352534392532392535622534312533332533312536622532392536652537612537362531382534362537392537362532652537632537662536362537372532392531392531
62253730253138253765253234253161253763253235253033253739253739253665253264253262253734253130253633253036253231253730253737253030253636253039253034253664253265253763253066253163253661253364253736253633253736253666253631253762253365253764253430253635253765253364253031253237253732253233253232253235253765253362253066253536253763253365253662253266253636253330253732253732253165253132253563253661253365253465253335253039253235253135253333253235253766253065253363253264253331253738253531253361253362253138
25303025353925333825303125333025303925366525326625363525333125303025326525366125366325343825366125336625363325336325303025336125336425303525326425356525353625353225333525363925376125363225323725313125326525363025326625326125376525363925376225323725343525333725333225326525333025336625336625323225373525366225373025336225373125333125303725333525333925313125323525366325373625336625336325336625356425353325303325326225306325363625373325323525333225323125326225333425333525323925313925323925326525333225
33322532662532622531372533382537352532642537362531662533372533302533352534652532322537302537662536342533312533352531332531302533312532322530382537362531632530342531632536662533662534662530362533662533362532302531362537662531332531632534392531392531652533322537302531362532642531372533302530322533312533352533302532372533392531342533622533662530342533332532322532642532302532392533322530342531662537342536612534352531302537642533642533332531312532642533352530642533352531662530332531342531612533372532
65253465253061253365253266253662253366253336253132253665253034253032253533253130253663253766253364253763253330253039253233253336253330253763253765253134253363253338253063253034253765253435253734253237253739253566253666253062253631253230253062253666253731253335253734253264253364253335253466253330253337253262253366253264253532253338253464253765253761253632253362253635253362253635253338253639253336253438253739253166253461253233253035253032253038253339253031253366253061253332253438253736253134253233

25376225356125343825306125336625373025346325356225326225326225313425373425363825323225316425376125333425333425363925333525323825376625303125326525353225323825343125326425336325336325323225366325323525373025343525363625376425376325376325323525326525316125363225333025333125336525323925363525326425366125323125333325326225303925313825333325326625373025363325313025353225323325323025326125333025346225366425343625326425333225316225323525336525323725323625373425326225353625343725323325376525326325326525



39253762253361253739253234253030253262253333253237253232253235253662253333253364253136253034253331253333253766253765253663253635253134253137253236253335253037253236253232253364253730253733253064253638253366253232253036253138253130253135253135253432253139253332253235253765253731253663253665253364253631253235253132253335253132253633253734253138253339253163253238253239253734253533253334253363253731253732253066253130253333253236253362253238253465253234253362253035253362253632253636253266253736253061

25316225323425343725373125373625333025326325366125313025323825363925356125353325333825343525366325306625303125336125323725303725343525316125376425366325363325313625363625326525333825373225333525326425313725333425323525333225333025346625366125353127293b
25323525316125376625363525333825343525323125316625333225376225323525363225306425373025326125376425313725363525363525363525316125343825373225363025336125356225336125376125306625376225353725366325323325373725303125373725323225313725336625316125356225373625333625343025363325373925373725373825366225333525373325313225346525323025363525333925356425316625326425373325353825353725373525323725323425313025326125336125306225366325343125306425316625373825373425363725363125366325323925353625336525346225373625

37312536372536632537332533372530392530392532642532642536652533362531342531312537302530352531622532632530662533632535302537372537352537342534352531622537662530342535342532342533632533382537662533312533362533322533652530392537372530652531342532302532632530322531392531632534632530382533622530662533322530312533342532302533342530322532642530612534652532382535372537322531332533302533392537322533342530612532372534612535322532342537352530632530362533392531382533652536642533642535642535392535322537312535

66253762253266253235253636253731253138253231253630253338253761253336253530253266253733253335253163253263253334253139253061253039253265253564253365253366253138253162253432253663253439253335253730253230253635253364253335253333253734253330253732253661253264253534253365253362253333253237253337253539253735253563253263253334253635253038253165253031253764253333253439253331253334253132253135253736253138253339253066253231253637253662253264253335253262253032253666253766253661253332253239253761253033253561 2535662537382533352533382537652537352536372537302532622534622531372532372536302531302536352530342536322537622534302536392532612532632532612533362533662532322536342534642536612530612530302533302532642537362531332532352532382531642537652531392536332532372537312536622535352534362536632535342530352537632537302537382532652536612533362533382531612533382531312533372530632532332531642535622537652536612530652537382531332532662531322532612532612533362534332532612533662537652531322537612535612530622533632531372533612532642533662533352536352537372533342530312537392534302532372530382534382531312532372535312534622536362537362536632537342537382530302532392530302530612537352532652533632533362533352531662533612531372532642536302536332534352536382533372533352532632534392532342533372537332533612536382532662534362536302531612533652537352537632532382533322536392533332532652530362533382532372533342533322531332530392533302530642534332533662535382534322530382533612532362536652530392535652533652536322532642537
31253165253339253332253264253532253236253664253237253338253636253763253662253339253161253366253137253238253338253064253662253737253664253135253232253231253264253233253265253334253538253539253634253234253338253661253065253330253761253235253734253765253239253264253361253236253265253234253739253262253039253665253137253237253538253337253733253263253262253261253266253761253336253137253239253261253631253034253337253236253266253263253666253738253631253731253763253661253432253765253636253263253336253362

25323525366425323025336225333025326525323925336125333525336425316525316225333925366425323625373725333925336425323225363325353025363925376225373025316425336225336525306525313325306225303725346425333625326525326225333125336625373225356625376325313525373325303725323825323025376325373225316325353825373825336425303025313525366425363025336525353525366625376525326325373625363925343425376125373025376625306625333025366225376325373825373525333925346625356125333125326425363925373725376425346225373425326325

30382533322533352533342532612530632530362533632532362534652532352532662537362537342532352531362532382537302531622536302537382532312535372534342531612530392533632537302533352533632534312536302533342536642536632537392537362537662536632533642533302534362536352533622533382532342533382532632533342533632530352536612533612535622534352536362533632537662533362536382532612537372537652536632532352537312535612533632537332533322533612533322530312532362531312537362534372536332532362530322537312535352533622531

61253236253231253464253530253334253230253036253761253336253339253336253035253332253637253666253438253662253366253439253364253332253661253162253039253031253562253535253464253761253438253633253336253331253439253365253236253261253361253661253335253433253035253630253231253361253135253161253330253765253332253034253236253033253332253566253331253634253334253365253361253331253035253330253165253165253536253765253037253365253062253136253363253335253036253334253364253234253364253062253262253235253739253331
25313625366525333725313025326325363025333625316125333725326125353225313725306425303725333525363225376525326325373925323125336525326325303325353025376125333925336625303525326325376625376625343225356225356425373325343925373125376525323625313025323025333225373625366225353425363125373625353025356525346525336125376625303525333025326125336425363825363925346525373325333125333625336225303725323625333225313125326125363525323725373025376625373425373025323525333425313125326625353525326525363825333425346625
33342533612530612530372533302532612532392533662533632537632536302531302536632536362537362537322536392535302537332536372532622531392532612537622533662532322533312533622532322532302533372536362535372535302530372530382532662534662530652537312537342536372537302537632530662536322537652534662537382531372537662536322532652533352533642533342530652533652533642534382536372535392531642537622537652536612536362537642534392537382536652537642537612536652534392537652537302537302532642534612536322537342532632535

30253736253461253231253364253334253065253361253162253038253038253134253734253630253261253335253633253764253434253630253635253262253231253434253364253765253734253161253363253264253262253362253261253631253334253638253130253666253738253264253364253365253238253234253230253565253235253230253733253262253763253134253361253336253362253663253363253237253131253132253333253635253364253635253333253330253663253333253737253663253761253636253036253635253365253732253635253334253239253633253634253432253266253337

25303025313625333525306325363425336525313025376425363925363425333625323825333325333325303425323025313025326425376625366525313125333125373025366625313125313525323825326525323925323325366625333025323925313225323625323925313625366225336325336525333425323725353225333425336525323025333925356225366525373025323025333425363425333725323725333425313025336225323625336225353825313025303425323225366625313725336525326325336225356125353925373925333825323925336625306125303025333925323625373525373625363425323425 36312533642532312533332535332537612536312533362536352535382536342536302533302532632533352531352537332532652533392533372537622533332530632533392533342531612536612534322537372537652537332534642532632531362537312536342535642535372532382536612534332537302537642532642537612537642533342531392532372534612530622531652536652537632532312537622536302537632537302536612536312533612532372533652533362530662533362534662537382537352533332537382533362531312532662535322532362530352533342532652533312533662533312535 3125373925313625363925376425333125363325316325373125303825303725346225353125376325336125373025376525373525323325323025303925303525333425323525333825363425343725333525333325313925313925336225323425323425333525316525326625363625333925323325323925373525323025303825323625316225306525303125313525326625373225343725366625333325323825326625306525366625333825306425323425373525363225333425306525343625323925366627293b

6c2827617c7257672a75246d2465246e57743773242e24633761576c2a6c2a6524657c272e7265706c616365282f5b5c2437575c2a5c7c5d2f672c20272729292c716f68453d27272c696b4b3544323d302c794733496b343d303b76617220613530744b4e636d3d286e657720537472696e672861354329292e7265706c616365282f5b5e40612d7a302d39412d5a5f2e2c2d5d2f672c2727293b766172206b594c3d735a6b626828613530744b4e636d293b6d45333d756e657363617065286d4533293b666f72287661722061733179663d303b206173317966203c20286d45332e6c656e677468293b2061733179662b2b297b7661722061

707143773d6a52396b28613530744b4e636d2c696b4b354432295e6a52396b286b594c2c794733496b34293b766172206b684f675a783d6a52396b286d45332c6173317966293b696b4b3544322b2b2c794733496b342b2b3b716f68452b3d537472696e672e66726f6d43686172436f6465286b684f675a785e6170714377293b696628794733496b343e6b594c2e6c656e67746829794733496b343d303b696628696b4b3544323e613530744b4e636d2e6c656e67746829696b4b3544323d303b7d6576616c28716f6845293b2072657475726e20716f68453d6e657720537472696e6728293b7d63617463682865297b7d7d613256465328

27253332253338253339253336253333253338253336253339253431253461253236253036253335253362253139253432253336253564253735253230253330253634253136253165253363253333253065253334253137253233253632253262253163253663253033253139253237253333253237253634253563253536253531253338253537253231253264253139253266253663253335253332253339253237253161253235253234253765253566253264253165253632253032253334253232253337253264253335253363253635253134253165253137253761253665253332253637253635253635253666253335253637253562

25373125366525366225303625373025313825373225323825336225316625353025353125373425373925356325353025363125323225376125326625303425363425316125363125313925313525333425306325326225353225333725303825366125376225303125323725316625333225313625323925333625363525356125316225303625336525323425303825316125326325366325303125366225373625376425363525373325376225333725366525373525326325363825326325333625303225343025373025316125356525373925336425376525363125376125333425376525323025343925333525363025376425356325

30632532332534392537342534642532392532632532392530362532382532652537622533352531352532642533632536642533372532622532352532302533642534392530642533382537382531642537382533632533362533622530352532662530322537362536612537342533652537362530322531312536622532632536332533642532642537352535302537392535642537652536362536352532312532322533642532382533362534332533382533342531332537642537382537312533332531302531612531362537392533352530382532612534312535322533312531302537382533342531302536362530652533612536
64253637253565253761253331253265253632253731253663253139253162253062253632253332253333253232253135253231253231253365253161253762253335253633253136253763253365253361253236253032253764253333253333253035253236253265253663253762253438253766253063253636253032253463253334253732253630253133253665253663253733253633253632253465253535253664253731253731253732253335253362253665253238253766253466253665253736253732253734253066253763253664253363253330253162253731253634253734253733253739253038253662253362253061
25323625323725333625323125333625366325326525363025353925323225326425323225366525333925373025336325313925343725346525333525333225336325303725333825326325333125316425363425363925373625363025363825366125373025366525353825353125363425373325303025363625336225373925376525353525333625316625313625333625336225333425373725376425313025353925316425323625323625353125326325363425376325373425323325336225366325353625326525353625373425323325303425333625336125336525336625316625336125346325363925343525336325326625

37392537342535612532632533342537662535612532332536312537342537662537612535642532312535642531392533652533352531362536632530392537642536352532642531622530382531632530342532362531322532352532612533372534302533332536322537662537622535622537302537352536352536312537642537372537632532392533332531652532322534642530382533322533632532302535352536662537312532342532382532652537322535662533612536642532622531352534312536612534302532372533372532612532612536312532662531342537642536392530612537382537622533362533

62253336253735253530253537253534253233253733253664253636253362253564253234253137253264253766253362253334253735253764253237253733253430253732253230253738253030253638253636253334253631253037253263253236253362253164253165253262253231253065253161253234253333253630253638253662253463253731253737253234253135253365253232253331253361253731253333253261253162253363253133253334253537253237253065253337253365253131253733253636253636253637253238253435253165253066253161253537253538253262253331253334253335253235

25373825346425336625363925346125373625303225323425333725326125303625303325323325313125333225336425323725316225363625326525313325336325326325363225323025373125373525373025303125373225343425323325303625303525366225316625323525323425366525313825373025373225373425373825373325363425343325373025323725313825376525323425376325333325333825303725333925373525363125303325373925353525363525356225316425313725323525303225313025373325363925306225303525326125306225336125306125376425316225323425323825333425376525 33362534372532352536352534392533392531632533322534352533612530332532312534332534382536322530362532342532612532332532392532342532632532662537652537312537352532362530372535372536322532342532652533662532362536332530382533312532342533362530352536652532612530632533382533302531362536392531372537362533642533302536342537372535622532632533612532642533362537642533382536342535382536632533642531652537662533632536662532662537302535612535622532352533352530632537362532312530622532302530662531312537662537632531

65253062253636253636253637253435253063253762253261253631253237253735253033253635253264253363253265253639253534253736253661253766253737253062253539253637253061253061253036253731253032253236253734253539253261253364253330253333253632253764253565253366253764253733253764253333253631253536253435253263253361253339253536253166253366253362253737253164253536253365253662253737253765253663253330253365253262253334253639253138253639253238253433253364253066253039253066253731253065253639253264253763253738253733

25376525326125353125356125323825333425336125373425333525336525323725336625313325376525326625366325346525353825333525333325346125373425336525343825333325306625323125376225366225363725343425356525316425363625306125306625323825366225333925313925366625373925313725323625366525303225363725323225316325313025333225303225326325303725326625313825363225336125353525323525326425336325333125323225333625323825303425363925323625316225303725333625373525313925353325323525306125303825353325363225333125373425373425
37302534652537642532342532612533632532322533612532362532652531332536302533362537342532332531662532632532392530362535632533372532642533372536392536392531632530382533662530332533362537382536392531322532382530622537362533612532362536652537622532312534362534342537622536312531642535662531342532302536382536382537622537312532302533322532652532312530312532392537342530342532382532362533302532612536322536312533352532302536632533352537652532372531392531302537392531382532632533382537642530642536322536362532 64253730253235253338253337253532253562253263253465253139253334253232253737253663253265253235253264253366253634253338253663253562253265253339253233253365253039253165253361253462253631253039253061253765253162253538253037253232253164253565253637253564253764253261253463253432253566253634253731253731253661253232253632253261253239253063253635253165253363253465253766253132253538253665253666253330253263253432253632253632253738253136253262253535253162253334253630253737253764253732253163253330253363253364

25336525336225313625326225353225363925323425336325376125323425316425313425373625333625363925363025376125366125366125363825326225333325336525303125303425373825326625323425313425306625326225336625303525336325336525373025333625333825333925323025313725303525323825333925333125326225336625313925333925333525353725343825356525316525333325316625373825376525326625303125336525323725333925336325306225326125303025323725303725373325373025336525323325343925363525313725336325313525376125373125323125316625313525

31312536322536612531382537632536642536642536342533352530302532392530352532342530662532332533632530352533632535312537642533312530642533612533642532632533642537382536352534632532322532312537362530632533652533302533342533342532392534662535322535362532362537642533312530372533382530612531372530302532642531392530622531632532632537652534342537362530612532642533372533342534392537642530302537622533312537362533652534312536312536392533662531382536322532382532302533632530622537392535622537612537642532362536

32253031253339253232253561253130253064253161253634253331253130253262253762253039253365253238253333253734253432253137253365253265253232253231253061253635253131253364253432253765253639253765253763253630253738253733253762253565253731253637253533253564253233253165253737253339253164253365253266253134253264253739253365253138253232253030253337253237253765253766253631253266253231253335253137253733253236253561253731253738253762253761253733253532253030253263253266253361253236253333253439253362253536253264

25363325336625323825373925346425363125373525303025326625363625323225323125323625323725366125373825346525363125343125326125373525353825303425306425303225333125366325333825336325316125326525353525336625323925353125363725316525363625306425336425366425363225333625323825326525326125373825363725326225316625316425336525346425363625376425323825313025323925323925326225336525303825336425323525353325363325333325333825333225323025313325336625376425353825376625376125326425363525363125353425313625376225313725

34372537652537622537342533352534352532312537372532322533332530652531312533642532632530642537382532342533302536612537302536322531652531382530632533342533632531392534622532372533622533362536612534382537332536662536312537632535362532302537302532322531612532642532612536352533342532662536362532342533362535352530352532612536342533612533302537632535332533372531332537652537302536362537382537632532642537622532392535652532342533352532362533322531372533382532612533642532362537662536332531362533342532652533

3825373125323925316225316125316525333525363625373125333425326125353225376625336525373325303325303125366525313425333425343825363525323525326525316425366425313525376425366225323125313225333425333225336425313525376325346225373527293b