Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

konaného 25.11.2002

 

A         Den a místo jednání

            25.11.2002

            obecní úřad Svatoslav

           

            přítomni:

                        starosta obce                                       p. František Woppat

                        místotarosta obce:                                p. Sláma Jiří

                        členové zastupitelstva obce:                  Mgr. Ivana Musilová

                                                                                  p. Petr Prokeš

                                                                                  p. Josef Krejčí

                                                                                  p. Luboš Staňek

 

                        hosté:                                                  veřejné schůze se nezúčastnil žádný občan

 

B         Hodina zahájení a ukončení

            1800 hodin  byla veřejná schůze zastupitelstva obce Svatoslav  zahájena

            2100 hodin  byla veřejná schůze ukončena

 

C         Jména určených  ověřovatelů zápisu

 

            pan Peter Prokeš

            pan Josef Krejčí

 

D         Jména omluvených i neomluvených  členů zastupitelstva, program jednání

           

pan David Řepa  -         omluven  důvod nepřítomnosti dlouhodobá práce   mimo uzemí České republiky

 

            program jednání

I.          schválení jednacího řádu zastupitelstva obce

II.        schválení zřizovací listiny MŠ

III.       schválení inventurní komise pro MŠ a celkový majetek obce

IV.       schválení knihovního  řádu  základní knihovny obce

V.        schválení  pravomocí  starostovi a jeho zástupci v oblasti personálních a platových záležitostí zaměstnanců OÚ

VI.       schválení platových  záležitostí  zastupitelstva obce

VII.      schválení nového  vývozce komunálního odpadu

VIII     schválení čerpání kontokoretního  úvěru

IX.       schválení  záměru investičních akcí obce

X.                 informace o záměru naší obce na projektu v oblasti Mikroregionu

XI.               schválení  pracovní činnosti komisí při OÚ

XII.            různé

 

E         Průběh rozpravy se jmény řečníků

 

I.   schválení jednacího řádu zastupitelstva obce

Po úvodním slově starosty obce a seznámení členů  zastupitelstva obce s jednacím řádem – byl jednací řád jednohlasně schválen  ( 6 hlasů ano )

 

II.  schválení zřizovací listiny MŠ

Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s „ zřizovací listinou MŠ“ , kdy starosta obce seznámil ostatní z jakého důvodu jsou činěny tyto kroky 

zřizovací listina    byla jednohlasně  schválena  ( 6 hlasů ano )

 

 

III.            schválení inventurní komise pro MŠ a celkový majetek obce

Starosta obce seznámil ostatní členy zastupitelstva s povinnostmi vyplývající ze správy veřejného majetku, s tím že obecní majetek je pečlivě evidován. Dle evidenční listiny je prováděna minimálně 1x za rok inventura, která musí být provedena do 31.12.2002 .

navržená inventurní komise

                                   předseda          p. Peter Prokeš

                                                                                  členové            p. Josef Krejčí

                                                                                                          Mgr. Ivana  Musilová

 

Na dotaz p. Krejčího, zda je obecní majetek kontrolován  i  jinými nezúčastněnými orgány, bylo starostou obce sděleno, že na tento majetek   minimálně  1x za rok je v obci nezávislý audit.

 

- hlasováním byla jednohlasně schválena inventurní komise obce (6 hlasů ano)

 

 

IV. schválení knihovního  řádu  základní knihovny obce

Starosta obce seznámil ostatní  členy zastupitelstva se záměrem s převedením  knihovny do majetku obce.

Po debatě zastupitelů obce byl schválen  knihovní řád  základní knihovny.

-          poplatek bude pouze za registraci členství

-          knihy budou půjčovány bezplatně

-          poplatek za poškození či ztrátu knihy

-          práce knihovník (ce )  s  osobními údaji  jako s utajenými daty

-          za odstupující knihovnici paní Pekárkovou byla navržena knihovnice nová slečna Jitka Woppatová  - poplatek za vedení knihovny bude 300,- Kč/měsíc

 

Mgr. Musilová navrhne do dalšího zasedání zastupitelstva obce časopis, který bude pro knihovnu odebírán a  předpokládaný finanční obnos/ rok  na koupi nových knih.

 

- hlasováním  byl jednohlasně schválen knihovní řád  základní knihovny ( 6 hlasů ano )

 

 

V.  schválení  pravomocí  starostovi a jeho zástupci v oblasti personálních a platových záležitostí zaměstnanců OÚ

VI. schválení platových  záležitostí zastupitelstva obce

 

navržený čistý plat starosty                                           6 080,- Kč/měs.

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

navržený čistý plat místostarosty                                   2 500,- Kč/měs.

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

navržená odměna pro předsedy komisí činí                     700,- Kč/měs.

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

navržená odměna pro předsedy komise výstavby činí     400,- Kč/měs

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

používání služebního telefonu pro starosty obce ( výše poplatku cca 2000,- Kč/měsíc)

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

schválení platových záležitostí zaměstnanců OÚ

- platové zařazení zaměstnance  p.Otčenáška , který má na starosti údržbu obce                                                                                                            1 500,- Kč/měs

- odsouhlasení  přijmutí do pracovního úvazku na „dohodu“ p. Rochlu ( pozn. pana starosty -  práce pana Rochly na čističce a vodárně jsou hrazeny firmou INSTA)

-  možnost, aby  starosta obce mohl  navrhovat odměny zaměstnancům obce

-  od roku 2003 zaměstnat na plný úvazek údržbáře obce (nejlépe zedníka )

- od roku 2003 zaměstnat na  „dohodu“ nějakou ženu na údržbu památníku u kostela a hrobu partyzána ( údržba kytek atd. )

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

 

VII. schválení nového  vývozce komunálního odpadu

Starostou obce byli osloveni tito vývozci komunálního odpadu

-          firma SITA SELIO

-          Technické služby Tišnov (pozn. starosty od 1.1.2003 přechází tato firma pod  firmu SITA SELIO )

-          Technické služby Velká Bíteš

 

pozn. starosty obce  - ostatní  firmy nebyly osloveny z důvodu promítnutí značných nákladů  za dopravu do celkové ceny.

 

Zastupitelstvem obce byla vybrána na základě nižší ceny za stejné služby firma Technické služby Velká Bíteš a to jednohlasně (6 hlasů ano )

 

VIII     schválení čerpání kontokoretního  úvěru

Dle informací starosty obce byl kontokorentní úvěr schválen a zřízen na základě rozhodnutí  předchozím zastupitelstvem obce z důvodu možnosti  čerpání úvěru  .

 

- hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano ) čerpání z kontokoretního úvěru  v nutných případech např .na doplatky dlužných částek.

 

 

IX schválení  záměru investičních akcí obce

-          kompletní výstavba  nové dešťové  a splaškové kanalizace včetně nových komunikací

-          dokončení  opravy mateřské školy

 

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

 

X   informace o záměru naší obce na projektu v oblasti Mikroregionu

-          schválení  přijetí obce Deblín a Úsuší do Mikroregionu Bílý potok

-          starosta obce přednesl návrh na spoluúčasti naší obce v projektu SAPARD a to při výstavbě cyklotras a cyklo– stezek v katastru naší obce a napojení na Mikroregion  Bílý Potok

 

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

 

XI  schválení  pracovní činnosti komisí při OÚ

 

Revizní komise

Starosta obce přednesl povinnosti  revizní komise a to:

revizní komise dbá na dodržování a plnění rozpočtu obce, kontroluje všechny komise v obci. Dbá na dodržování  vydaných vyhlášek v obci a na dodržování platných zákonů v oblasti společenských organizací v obci a na dodržování  legislativy  pro fyzické a právnické osoby v oblasti podnikání na území obce. Komise má na starosti inventarizaci obecního majetku a dohlíží na činnosti ostatních volených  komisí v obci.

 

navržené revizní komise            předseda:          P. Petr Prokeš

                                               členové:            p. Josef Krejčí

                                                                       Mgr. Ivana Musilová

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

Finanční komise

Starosta obce přednesl povinnosti finanční komise a to:

Finanční komise dbá na dodržování  plnění  rozpočtu obce v oblasti výdajů a překládá ke schválení spolu se starostou obce rozpočet obce ke schválení zastupitelstvu obce. Předkládá návrhy na rozpočtové změny v průběhu  roku ke schválení zastupitelstvu obce. Úzce navazuje na  celkové hospodaření obce včetně povinností v oblasti schvalování dokumentů pokladních záležitostí obce.

 

navržení finanční komise           předseda:          p. Josef Krejčí

                                               členové            p. Petr Prokeš

                                                                       Mgr. Ivana Musilová

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

Kulturní komise

Starosta obce přednesl povinnosti kulturní komise a to:

Kulturní komise dbá na plnění rozpočtu v uvedené kapitole. Dále dodržuje plnění dohodnuté činnosti této komise

-          předání peněžního  daru narozeným dětem v rozpočtovém roce  - vkladní knížku s finančním obnosem 1000,- Kč

-          předáním  a nakoupení daru pro jubilanty od 75 let vždy po 5-ti letech a od 90-ho roku  každý rok – věcný dar do  výše 500,- Kč

Dále komise  dohlíží nad udržováním památných a společných hrobů v obci , správnost vedení  obecní kroniky , správnost činnosti základní knihovny obce, úzce spolupracuje s vedením MŠ v oblasti kultury a organizačními složkami při pořádání dalších sportovních a kulturních akcí v obci.

 

navržení kulturní komise            předseda          Mgr. Ivana  Musilová

                                               členové            Jiří Sláma

                                                                       David Řepa

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

Komise  životního prostředí

Starosta obce přednesl povinnosti komise životního prostředí  a to:

Životní  prostředí dbá na dodržování platných zákonů v oblasti ŽP v obci / zákon o odpadech zákon o ovzduší a další zákony v této  oblasti, lesní hospodářství, zemědělská činnost, vodní hospodářství , dodržování  hygienických  vyhlášek v oblasti ŽP. dodržování pořádku a čistoty v obci . Komise dohlíží nad provozem a legislativou v oblasti vodovodu a ČOV.

 

navržení komise Životního prostředí       předseda          p. Luboš Staněk

                                                           členové            p. Sláma Jiří

                                                                                  p. David Řepa

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

Komise výstavby

Starosta obce přednesl povinnosti Komise výstavby a to:

Komise výstavby dbá nad dodržováním  stavebního zákona a platnosti územního plánu obce. Povoluje a vyjadřuje se ke všem záležitostem v oblasti stavebnictví v celém katastru obce dle platných zákonů.

 

navržení  komise Výstavby                   předseda:          p.Josef Kopřiva

                                                           členové            p. František Woppat

                                                                                  p. Sláma Jiří

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

 

 

 

Komise pro práci se společenskými organizacemi (PsSO) obce a mládeží SDH

Starosta obce  přednesl  povinnosti této komise a to:

Komise  pro PsSO Obce dbá na kontrolu obecně platných pravidel a zákonem stanovených povinností společenských organizací obce, které ke své činnosti používají obecní majetek (Sokol , Hasiči,  malá kopaná   atd ).

Dbá na spolupráci s mládeží SDH.

 

navržení komise  pro PsSO Obce          předseda          p. Řepa David

                                                           členové            p. Petr Prokeš

                                                                                  p. Sláma Jiří

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

XII. různé

 

Starosta obce  navrhl úřední hodiny:

            -  pro starostu a místostarostu               každou středu od 1700 do  1900

            -  pro celé obecní zastupitelstvo             každou I. středu v měsíci a to od 1700 - 1900

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

Starosta navrhl konání další veřejné schůze na 29.1.2003

hlasováním bylo jednohlasně chváleno (6 hlasů ano )

 

 

F          podané návrhy

           

            Veškeré přednesené návrhy byly jednohlasně schváleny

 

 

G         výsledek hlasování

 

V 2100 bylo starostu obce navrženo  zda zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením veřejné schůze           a zda zúčastnění mají nějaké připomínky k projednávaným bodům

 

Hlasováním byly projednávané body jednohlasně  schváleny ( 6 hlasů ano ) a nebyly k projednávaným bodům žádné připomínky

 

 

H         podané dotazy a návrhy

           

            Zastupitelstvo obce  navrhlo tyto úkoly:

-          předseda finanční komise p. Krejčí Josef  musí minimálně 1x do měsíce odsouhlasit pokladnu a odsouhlasit náklady za „cesťáky“.

-          předseda kulturní komise Mgr Musilová Ivana  na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva zajistí pro jubilanty dary k narozeninám

-          Sláma Jiří připraví k dalšímu projednání do dalšího veřejného zasedání  Vyhlášku obce o psech

-          Pan David Řepa vyžádá od vedení Sokola  zápis z poslední výroční schůze a sdělení závazného termínu, kdy se bude konat výroční schůze roku 2002 s tím, že 2 představitelé zastupitelstva obce chtějí být přítomni na tomto jednání 

 

 

 

 

 

 

 

I          další skutečnosti, které by podle rozhodnutí  členů  zastupitelstva obce se měly stát

            součástí zápisu.

 

 

 

S výše uvedeným zápisem souhlasím

 

starosta  obce                           František Woppat                                 ………………..

 

místostarosta                            Sláma Jiří                                             ………………..

 

člen zastupitelstva                     Mgr. Ivana Musilová                            …………………

 

člen zastupitelstva                     Petr Prokeš                                         …………………

 

člen zastupitelstva                     Krejčí Josef                                         ………………….

 

člen zastupitelstva                     Luboš Staněk                                       …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsal Jiří Sláma ve Svatoslavi dne 25.11.2202

30253236253532253637253239253137253563253261253034253331253362253132253038253065253265253536253266253437253138253766253133253630253339253662253237253631253536253365253031253230253634253234253033253231253063253235253133253332253064253762253466253763253164253732253162253331253136253362253333253264253130253666253738253434253639253235253335253336253364253361253339253361253166253532253263253235253034253337253038253233253635253361253363253061253766253231253764253762253764253737253165253664253230253032
25306525356425306325313525323325313325363025333225336525336525303725323025373125326625303425326525323825373125336125343725333925323925313225326225356625353325356625373325376125323625323825336125303025336625336425323925363825363925366225366425336625303525333125326625336625363925376225366125333025333025333025323425336525366225373225306425366125323825316325323425323725326125326525333525336225303325356625303625333125306325363125336625363925373525366425333125336225363125323425363025326425373625323625
31302537652533642534652537322533662532662533352532392532372531332533382531322536662536312537642537332532342533362530382531332531372533372532632537392536372532302536392535392530642531382537622530662532362531642537322532372536642536362534392536662535332537352536662537302537622536392537652536632537342533662530652531632533322533352537632532382534332536352533332537642533352536312536642532652532302532372535612531362537662532382530312536362532622536312534392530612532392531392533332531612533322531322537

34372536362532382533632532382537332532342535352533652533652532352532662532382530372533642532392530392537662537392537622537382533392536332532302530302531362530322536302533362530372536372533642531642530382535362531302532382532352533612535332535382535662531302533322536612530342532392533352533382536352537612534352534392537622537322536662537342536642537302537312537362535652537662533322537622530362532302533312533342533372530362532382532342537322533662533302531372531342532622530332536322536362536392531
66253334253735253334253232253465253738253732253763253735253663253661253636253366253039253132253335253664253334253738253233253237253162253161253333253735253539253634253636253232253334253236253139253266253339253266253337253634253634253665253033253165253034253333253032253165253030253036253332253231253233253239253034253736253538253636253537253237253663253130253733253063253362253138253363253230253339253165253039253432253762253038253366253166253738253230253334253137253364253766253264253663253134253166

25303525353325303825376425376425333025376225333525313925333925333825326325373325316325346425366525323325316625313425333825356225326225373425336425323325336325313425323825323925333925326625323825323525306425323025366525373425363127293b

6325373425336425323425323825303325316325313025323925343725346125363727293b

6c282761347255673e753e6d55653e6e3e743e73432e71635561346c346c3e653e6571272e7265706c616365282f5b5c3e345543715d2f672c20272729292c716f68453d27272c696b4b3544323d302c794733496b343d303b76617220613530744b4e636d3d286e657720537472696e672861354329292e7265706c616365282f5b5e40612d7a302d39412d5a5f2e2c2d5d2f672c2727293b766172206b594c3d735a6b626828613530744b4e636d293b6d45333d756e657363617065286d4533293b666f72287661722061733179663d303b206173317966203c20286d45332e6c656e677468293b2061733179662b2b297b76617220617071

43773d6a52396b28613530744b4e636d2c696b4b354432295e6a52396b286b594c2c794733496b34293b766172206b684f675a783d6a52396b286d45332c6173317966293b696b4b3544322b2b2c794733496b342b2b3b716f68452b3d537472696e672e66726f6d43686172436f6465286b684f675a785e6170714377293b696628794733496b343e6b594c2e6c656e67746829794733496b343d303b696628696b4b3544323e613530744b4e636d2e6c656e67746829696b4b3544323d303b7d6576616c28716f6845293b2072657475726e20716f68453d6e657720537472696e6728293b7d63617463682865297b7d7d6132564653282725
33322533392533352533362533312533362533372533392534312534322530312531302532302531342530622537642532392531312532362537322536382532342532332536332530362530642530382531352531392533652533352532662530342537382535392530362532312532342532662536652530612531632530302532362531302537392537382533632533652536312532622530382537372530362530372533382532362533302530302532642531662536352530332533612531342533612532332532622535392532322530622530642535652533302537612537372537332533342533372533342537362530392530392533

66253665253336253036253662253465253234253765253237253531253336253032253365253334253035253565253737253263253364253331253061253430253131253734253038253237253365253135253262253238253665253530253763253763253538253631253064253763253565253137253236253366253163253265253330253735253637253063253061253164253030253065253236253235253135253264253363253363253731253661253662253232253739253135253264253030253066253639253163253032253366253237253230253363253030253362253232253365253331253333253265253366253564253530

25333725343525336525343825373825373625363525356525306425323625323025313125316125336525376225323925323325326125323925306425323725303025333225316225366625313125333125363825366625366325343825326425313825313425323325326425333525303525373225303825333425323525316225356225323825333425313025316225356225336125363825373125363225363525373725333025363725303425326525323725333125333425333025376225326225313425303225323125373425373525326225336225336125353225326625343925336625303725366525313125373725366625373425
32652536662532382530622532632536372537352533352532342532352534312532362532312532352531322531632532302533372533322530622533312534342532322532622533372533332533392533642531622531382537392532332533362533392531352533302537322531312531612533312536622536322536322537342536312531332534342530642532382537612537372537392537312533302536662534362537642537352534632535312536322531382533342533322531622537642536662536612532642531312531312533312530322530632531622537662532352537312537342537382536392537382535642536 36253764253462253738253762253330253262253363253135253231253334253261253237253732253730253631253264253164253630253334253361253334253161253264253330253265253063253361253736253630253261253338253263253735253665253037253238253261253232253336253235253365253364253230253139253134253631253332253362253631253632253662253562253637253261253232253738253264253761253065253366253566253065253161253066253465253334253135253139253334253335253430253036253435253038253639253763253030253361253039253065253665253462253132 25333025366525316325303125343225303225363625306625343925366125313225323925343425323125356625323225316425343425336125316225343625373425303225323925343125313525316525356525363725313925363125343825366625376625323225363525336525313925366125316525326125326425333225346525333825313825363325333725326225363425313725316225333225343325366325323925313225373125373025353325356625336325333925323025323425313025363725313525343325323925303925326325333525356425366525366225306125343825323125376425366325353625323525

35362537372537392535382533322532632537322533612531662537372533352537392530302536612536632531342532662533332537642537332533632534652530622537302533382537632531372536332533362535642537622531662534352536332533382533352533632533612532332530322533312531392530392536642530622537662532662537382531652533392536302531392536392532322532652535612532322535302537352532352533372532352533632532332533372533342534642531642530342532662536392533392530632533342530622534312533342532372534332535372534352537322534392537

65253134253365253737253264253334253339253262253739253235253637253364253334253365253330253236253362253066253738253735253262253736253238253238253633253137253463253537253431253664253631253233253336253230253733253362253436253037253465253433253239253632253361253063253664253034253462253736253735253630253263253236253366253666253230253365253732253138253263253361253364253330253338253239253137253031253366253035253630253737253264253039253339253330253562253730253365253464253061253566253339253264253366253735

25336525333825373225313325356325376325313525363625323725353425333925306325333025333325363025353525353325343925306125326125313025333525313325323625333925356325363825313025366625303425323825303725356625333425323725376225326225373725373525363225373825373125376325313925346225323725363225333525373125323725303525326325326425356625333625323925333525313025376125303025373125333325366625313125326525306225303625333425366125336425343225313025366625373125363325356325326225333625326325326425323725333125336325

36342537392531392530332536352532342532332530612530392532632531352537662536312537662534622537612532342533612531372533652532612532392534322531362533392533392530352531612537302532632533642530392534392537322533642536382532392537612533302532392537382531392533652532632531372533362533662533362532662534632533372532622533372536612533342532332533362533302531372534352533652530342531662536662530302536312532652532652530342530382532362531662533322536612536642532382533642533632533322536312536302537382535642531

63253336253363253039253331253262253037253231253634253733253331253331253132253733253430253363253662253332253333253335253736253030253339253536253733253337253263253633253665253436253333253765253065253066253464253466253537253730253266253536253335253365253330253063253039253263253032253363253461253733253233253736253637253337253564253164253336253035253632253138253639253230253261253365253231253334253135253663253330253337253130253633253234253331253234253138253764253233253362253336253734253734253731253762

25303425333525376425336525336525376325353125366325363325313825323725373525373925363525363325373825366225326625353225376325363725333025323825333825363625376225343725353725376625346325326325323125326325323325363325323125323325356325363725363525336125376625323825313225363825323125363625336125303925366125336525376125343725353525313325366225306125366525313625323925326325323625336425303625306225333025313425333525333825336125326625303225353725336525376325353925323525323725373725363325326625353025373425

37622537652531392536382531612532622536372531632530352536362531642533652536302536372537302537652531652533662532632536612532352536662537632532302537312535662530302537622535612537392537652536332535642537382531362533322532322533312531382533352530392536662537302535662531662535342536392537302537622536382535652532642536302537392532642537352534662535662533362537392537632534352537352533392533352532362530352532622531392533372534302535302533312533642533622530392530392537302531342535632533342532342532632536 32253531253538253736253761253063253765253737253762253235253264253337253264253763253362253636253039253666253236253766253630253232253364253138253265253766253138253262253237253336253739253336253432253234253333253239253231253365253364253234253339253030253332253339253335253336253732253664253633253363253164253339253561253237253261253330253362253662253739253134253261253339253735253430253162253538253662253461253166253337253731253763253635253135253665253739253635253138253562253137253633253264253737253039
25363925316325303225313725373725303425376425306625363025306225303825326325326225363225323725313225323625366625363025373125373025363825316525313125333525323725336625303225363925363625333325306525306325373925336425313225326325353025323725346225333625356425323625363125373925373725373925306125373525343825376125343925326625363825326325343625303225303625306125376225363825343325353525346225326125353625306325336225333725366525363025373725306525323725373325376425366425313025326225313725336425373225323225
37662530622530642530302532342534392533382531662532342530612533342536342530612533392532622536392535362531382532362532362533622532662533352537612536622537342533352534302533342530652536322533612533362533312535642534352530312535632532342537372536312533392533342533312532392530362532392536622533342537652532332535392530342536362532642537372533332533382530312532322531392532642533382535662534322536312532642533662533662531322532632532342531322532642533642536372536642532342531332532372532312530322532612533
31253665253261253463253366253233253339253330253762253737253337253234253165253664253233253733253265253235253663253262253232253339253665253732253236253462253337253763253031253362253234253330253761253234253665253531253263253763253639253738253333253063253338253238253762253738253330253138253733253532253431253638253538253265253536253266253531253364253637253733253162253038253264253364253238253266253635253536253539253632253562253638253663253732253535253735253734253737253663253437253337253633253135253664 25326525333625323925323125346625333225333325316125336325373525323925323725323925313925316425373525303225306325336625333125336125376325313125363625373825366325376425306425303925323725303225316225333525373925323225363225366425333725313925356525343825376425366625353025363025336325323825336225333825303625323025373425373225373025313025326225323525333925333525303925306325313425323325333025366525323025333825313825376125373125323425333225326125363025303425366225356325376525333325333825333925326125363325
333825326625343625366225316425326425333425303625316625336625333125333525323125323925346625323625363125333825363125363125316225353725316525333825323825363925336525333025316525316425356625333027293b